Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Antibakteriální čistič na koupelny s rozprašovačem 750ml

Antibakteriální čistič na koupelny s rozprašovačem 750ml

5990
nedostupné
Popis výrobku

 Antibakteriální čistič koupelny s rozprašovačem - 750ML

vhodný pro udržení hygienické čistoty ve Vaší koupelně, hubí bakterie a plísně a zanechává prostor dokonale čistý a hygienický.

Balení 750ML

 

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

Varování
Varování
H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).