Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Brait WC kostka Decor, vůně fresh, 40g

Brait WC kostka Decor, vůně fresh, 40g

2290
nedostupné
Popis výrobku

Brait Decor WC závěs 40g Fresh - s přírodními oleji

závěs se svěží vůní a hezkým dekorem. Udržuje vaši toaletu hygienicky čistou, neutralizuje nepřijemný zápach a působí proti vodnímu kameni.

Nebezpečí - Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Při požití: Necítíte-li se dobře volejte toxikologické informační středisko/lékaře.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte do komunálního odpadu. Obsahuje 4-tert-butylcyklohexyl acetate, 2-methylundecanal,1,8-cineole, coumarin, geraniol, citronellol. Může vyvolat alergickou reakci. Použít pouze k určenému účelu.

 

Varování
Nebezpečí
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H315 - Dráždí kůži.