Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 550 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Brait WC kostka Decor, vůně fresh, 40g

Brait WC kostka Decor, vůně fresh, 40g

2390
do košíku
Popis výrobku

Brait Decor WC závěs 40g Fresh - s přírodními oleji

závěs se svěží vůní a hezkým dekorem. Udržuje vaši toaletu hygienicky čistou, neutralizuje nepřijemný zápach a působí proti vodnímu kameni.

Nebezpečí - Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Při požití: Necítíte-li se dobře volejte toxikologické informační středisko/lékaře.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte do komunálního odpadu. Obsahuje 4-tert-butylcyklohexyl acetate, 2-methylundecanal,1,8-cineole, coumarin, geraniol, citronellol. Může vyvolat alergickou reakci. Použít pouze k určenému účelu.

 

Varování
Nebezpečí
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H315 - Dráždí kůži.