Domů / Domácnost / Úklid a čištění / Kuchyně a odpady

Čistič na gril s rozprašovačem 250ml

Kód: K03014 Produktové číslo: 5998466116104
Záruka: Bez záruky
Dostupnost: Připraveno k odeslání
59 Kč
 
Čistič na gril s rozprašovačem 250ml

Čistič grilů - vysoce účinný - 250Ml


vysoce účinný čistič grilů, sazí a dalších mastných nečistot a připálenin. Před aplikací protřepejte a aplikujte na studený či vlažný materiál a nechte působit. Následně setřete nebo spláchněte.


Balení s bezpečnostním rozprašovačem 250Ml


 Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:


H290 Může být korozivní pro kovy


H302 Zdraví škodlivý při požití.


H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.


 


Pokyny pro bezpečné zacházení:


Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


Prevence: P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.


P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.


Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.


P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


P501 Odstraňte obsah/obal: Podle místních předpisů.

Specifikace
Váha 0.8 kg
S tímto zbožím kupují
Perfecto Dog masové tlapky 150g Perfecto Dog masové tlapky 150g Kód: K03275
Zboží není na skladě
29 Kč
Detail
Perfecto Dog Duo Masové kostičky 150g Perfecto Dog Duo Masové kostičky 150g Kód: K03272
Připraveno k odeslání
29 Kč
Detail