Oblíbené produkty

Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 200 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů
Welltix dezinfekční prostředek na povrchy ocean 1l
Desinfekce

Welltix dezinfekční prostředek na povrchy ocean 1l

89 Kč
8,9 Kč / 100ml
nedostupné

Popis výrobku

Welltix dezinfekční a antibakteriální čistič na povrchy - 1l - vůně oceánu

univerzální přípravek na povrchy, čistí podlahy, obklady, wc, předměty a další. Používá se koncentrovaný nebo v roztoku.

Balení 1l

 

Varování

Nebezpečí
Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Prevence: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Reakce: P301 + P330+P331+P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.