Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Insette Oven Cleaner přípravek na snadné mytí grilů, sporáků a pečících trub 500ml

Limitovaná nabídka
od 29.3 do 29.4

Insette Oven Cleaner přípravek na snadné mytí grilů, sporáků a pečících trub 500ml

Ušetřili jste 10,00 Kč
4990 60,00 Kč *
do košíku
*Původní cena, akce platná od 29.03.2024 do 29.04.2024, nebo do vyprodání zásob
Popis výrobku

Insette přípravek na čištění silných nečistot z grilů a pečících trub - Oven Cleaner - 500ml

Přípravek na snadné umytí silných i připálených nečistot v troubách a grilech. Před použitím řádně protřepat, aplikovat přímo na čištěný povrch a necht působit cca 10-15minut, následně kartáčkem rozetřít a narušit připáleniny, nechat dále působit cca 20-30minut. Umýt čistou vodou. V případě silných nečistot postup opakujte.

Složení
Přípravek na snadné umytí silných i připálených nečistot v troubách a grilech. Před použitím řádně protřepat, aplikovat přímo na čištěný povrch a necht působit cca 10-15minut, následně kartáčkem rozetřít a narušit připáleniny, nechat dále působit cca 20-30minut. Umýt čistou vodou. V případě silných nečistot postup opakujte. Nebezpečí Obsahuje: hydroxid sodný Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Uchovávejte pouze v původním balení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. UFI: K200-U0CW-500K-QX9K
Varování
Nebezpečí
Nebezpečí
Obsahuje: hydroxid sodný Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí.