Domů / Domácnost / Úklid a čištění / Kuchyně a odpady

Odmašťovač za studena s rozprašovačem 750ml

Kód: K03013 Produktové číslo: 5998466114018
Záruka: Bez záruky
Dostupnost: Připraveno k odeslání
89 Kč
 
Odmašťovač za studena s rozprašovačem 750ml

 Well Done - vysoce účinný odmašťovač mastnoty, sazí a připálenin za studena - 750ML


velmi účinný čistič mastnoty za studena, vhodný na trouby, grily, fritézy, mastnotu, konvektomaty a dalšího nerezového mastného nádobí, ploch a povrchů. Vhodný také na odmaštění a vyčištění digestoří.


Balení 750ML s bezpečnostním rozprašovačem


Použití: nechte působit 2-3minuty, následně opláchněte vlažnou vodou nebo setřete.


 


Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:


H290 Může být korozivní pro kovy


H302 Zdraví škodlivý při požití.


H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:


Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


Prevence: P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.


P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.


Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.


P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


P501 Odstraňte obsah/obal: Podle místních předpisů.

Specifikace
Váha 0.8 kg
S tímto zbožím kupují