Domů / Domácnost / Voňavá domácnost / Osvěžovače vzduchu

REFILL SENSE Relax Aromatherapy náhradní náplň 250ml

Kód: K03036 Produktové číslo: 5998466119099
Záruka: Bez záruky
Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
69 Kč
 
REFILL SENSE Relax Aromatherapy náhradní náplň 250ml

Refill Sense - náplň pro automatické osvěžovače vzduchu - 250Ml - vůně Relax Aromatherapy


kompatibilní se všemi běžně používanými automatickými i mechanickými strojky. Velmi příjemná vůně s dlouhodobým vonným efektem, schopnost pohlcování pachů.


Balení 250ML


Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:


H222 Extrémně hořlavý aerosol.


H229 Nádoba je pod tlakem: To může prasknout vlivem tepla


EUH208 Obsahuje LIMONENE. Může vyvolat alergickou reakci.


Pokyny pro bezpečné zacházení:


Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


Prevence: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.


P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.


P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.


Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

Specifikace
Váha 0.4 kg