Domů / Péče o tělo / Tělová kosmetika / Toaletní potřeby

Ultra Fine dezinfekční prostředek na ruce s pumpičkou - ničí 99,9% bakterií 400ml

Kód: K03045 Produktové číslo: 5998466119891
Záruka: Bez záruky
Dostupnost: Připraveno k odeslání
59 Kč
 
Ultra Fine dezinfekční prostředek na ruce s pumpičkou - ničí 99,9% bakterií 400ml

Ultra Fine dezinfekční prostředek na ruce s pumpičkou - hubí 99,9% bakterií a virů


skvělá dezinfekce na ruce vhodná pro suchou i mokrou cestu mytí rukou. Zaručeně ničí až 99,9% bakterií, vhodný jako ochrana před viry.


Balení 400ML


Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:


H315 Dráždí kůži.


H318 Způsobuje vážné poškození očí.


H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.


Pokyny pro bezpečné zacházení:


Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.


Prevence: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.


Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

Specifikace
Váha 0.5 kg
S tímto zbožím kupují