Domů / Domácnost / Úklid a čištění / Kuchyně a odpady

Univerzální antibakteriální čistič na kuchyně 750ml

Kód: K03017 Produktové číslo: 5998466116227
Záruka: Bez záruky
Dostupnost: Připraveno k odeslání
49 Kč
 
Univerzální antibakteriální čistič na kuchyně 750ml

 Antibakteriální kuchyňský čistič - 750ML


antibakteriální čistič pro kuchyňské povrchy, který je vhodný na povrhy se stykem s potravinami. Díky použití čističe udržíte v bytě dokonalou hygienickou čistotu.


Balení 750ML s rozprašovačem


Varování


Standardní věty o nebezpečnosti:


H315 Dráždí kůži.


H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).


Pokyny pro bezpečné zacházení:


Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.


P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.


Prevence: P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.


P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.


Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.


Specifikace
Váha 0.8 kg