Oblíbené produkty

Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 200 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů
Alco cleaner hygienický čistič s alkoholem oranžový 5l

Alco cleaner hygienický čistič s alkoholem oranžový 5l

549 Kč
10,98 Kč / 100ml
do košíku

Popis výrobku

Profimax ALCO Cleaner - alkoholový čistič na povrchy pro hygienickou čistotu - 5L - citrusová vůně

speicální přípravek pro profesionální použití při odstraňování hluboce usazené špíny a pro hygienickou čistotu díky vysokému obsahu alkoholu. Produkt je možné použít jak koncentrovaný, tak v roztoku pro vytírání. Dávka na vytírání je uvedena na obale. Pro vytírání stačí dávka do 5L vody.

Koncentrovaným přípravkem je možné ošetřit voděodolné povrchy.

POZOR! Po aplikaci se odpařuje alkohol.

Varování

Varování
Nebezpečí
VAROVÁNÍ H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.