Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

GG Power- Reiniger na kuchyně a koupelny 750ml

GG Power- Reiniger na kuchyně a koupelny 750ml

7990
nedostupné
Popis výrobku

Nebezpečí
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Složení
Odstraňuje vodní kámen, zbytky mýdla. Naneste nastříkejte na povrch, nechte působit a důkladně setřete. Nebezpečí Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, PHENOXYETHANOL, BENZISOTHIAZOLINONE
Varování
Varování
Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.