Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

Ideal Color und style Prací gel 200PD

Ideal Color und style Prací gel 200PD

499 Kč
2,5 Kč / PD
do košíku
Popis výrobku
Ideal gel na praní Color und Style - 10 L - až 200 pracích dávek

Německý koncentrovaný prací gel vhodný na barevné a černé prádlo, který má vlastnosti jako nejprodávanější profesionální prací prostředek. Balení vystačí až na 200 pracích dávek! Neobsahuje fosfáty ani soli jako jiné prací prostředky, spolehlivě odstraňuje nečistoty a chrání vlákna textilu proti poničení.

Varování
Obsahuje: Alkoholy, C12-18, ethoxylované (1< mol EO <2.5), Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1< mol EO <2.5), α-amylasa
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Složení
Způsob použití: Nalijte odpovídající množství gelu do přihrádky pračky. Vhodný pro praní bílého i barevného prádla. Není určen na vlnu a hedvábí. Aktivní i při nízkých teplotách. Možnost praní v teplotách: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C i 95°C. 2CZ) Složení: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-30 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, méně než 5% fosfonáty, enzymy (Proteáza, Amyláza, Celluláza), vonné látky, alkohol, Methylizothiazolinone, Benzisothiazolinone.
Varování
Varování
Varování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P261: Zamezte vdechování par. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280: Používejte ochranné rukavice. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah/obal. EUH 208 Obsahuje α-amylasa. Může vyvolat alergickou reakci.