Oblíbené produkty
Zatím nemáte žádný oblíbený produkt.
Přihlášení
E-shop
Nákupní košík
0
Můj účet
Oblíbené
Informace o obchodě
Česká republika
Prázný košík
Zatím prázdno.
Co to dnes bude?
K dopravě zdarma zůstává nakoupit za 1 500 Kč
Objednat
Vyberte kategorii produktů

1. Úvodní ustanovení

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele. Výhru a zároveň podmínky, které musí Soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupných na webu Soutěže.

 

2. Provozovatel a Organizátor Soutěže

Provozovatelem Soutěže je společnost ePropagace s.r.o., se sídlem Za Mototechnou 1619, Praha 5, 155 00, IČO 24734292, (dále jen Provozovatel), Organizátorem je zároveň Provozovatel (dále jen Organizátor).

 

3. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže je každá fyzická osoba, která v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže. Účastník Soutěže se musí přihlásit do Soutěže přes interaktivní Pop-up (vyskakovací okno) na webu www.DrogerieZDE.cz a zadat svou emailovou adresu. Fyzické osoby, které zadají špatnou emailovou adresu, nebo nesouhlasí s pravidly Soutěže se mohou Soutěže zúčastnit, ale nemají nárok na jakoukoliv výhru v Soutěži. Účastníkem soutěže může být jen fyzická osoba, která má doručovací adresu v rámci ČR, případně taková osoba, která si výhru vyzvedne osobně na adrese centrálního skladu Provozovatele a Organizátora. Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli nebo Organizátorovi v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

 

4. Podmínky Soutěže

Účastník Soutěže se musí přihlásit pomocí pop-upu (vyskakovacího okna) na webu www.DrogerieZDE.cz a to zadáním své emailové adresy a souhlasem s podmínkami Soutěže. Jeden Účastník se může soutěže účastnit pouze 1x.

 

5. Licenční a autorské ujednání

Registrací a zasláním případné fotografie či jiného materiálu, který je vytvořen či pořízen Účastníkem, Účastník souhlasí s jejím uveřejněním a zároveň přenechává Provozovateli a Organizátorovi Soutěže licenční právo na fotografii, případně jiný materiál v jakémkoliv možném rozsahu, který je v době konání Soutěže znám. Zároveň uděluje souhlas, aby fotografie byla doplněna jménem Účastníka. Účastník Soutěže zároveň prohlašuje, že osoby na fotografii, kterou Účastník posílá do Soutěže, jsou s podmínkami Soutěže spraveny a nebudou se domáhat autorského či jiného poškození po Provozovateli či Organizátorovi Soutěže. V opačném případě, kdy třetí osoba vznese požadavek na jakoukoliv náhradu do zásahu svého autorského či soukromého života, Účastník plně přebírá tuto zodpovědnost a zároveň se zavazuje uhradit veškeré náklady v rámci soudní či mimosoudní pře s poškozenou třetí osobou plus náklady za poškození dobrého jména Provozovatele a Organizátora Soutěže.

 

6. Termín a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá ve dnech od 01.01.2022 od 00:00 do 31.12.2024 23:59 nebo do ovolání. Během této doby Organizátor přijímá registrace do Soutěže. Potvrzení účasti Účastníka v Soutěži je odeslán na kontaktní e-mail při registraci, stejně tak informace o případné výhře. Organizátor může soutěž prodloužit bez změny pravidel nejpozději do 30.12.2024.

 

7. Výhry

Každý měsíc (kalendářní) se hraje o 10 hlavních výher. Hlavní výhrou je balík drogerie v celkové hodnotě 799 Kč v maloobchodních cenách a doprava v hodnotě 89 Kč na adresu zákazníka v rámci celé ČR. Složení hlavní výhry je na uvážení Provozovatele a Organizátora. Složení produktů ve výhře bude však odpovídat nabídce uveřejněné na www.DrogerieZDE.cz a bude složeno převážně z pracích a čistících prostředků nabízených na výše uvedené internetové adrese. Účastník nemá právo ovlivnit složení hlavní výhry.

 

8. Výběr Výherců a předání Výher

Výherci budou vybráni z Účastníků na základě losování Organizátorem Soutěže, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech. Oznámení o jednotlivých výhrách sdělí Provozovatel Výherci nejpozději do 5 dnů od vyhodnocení telefonicky, SMS zprávou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy. K převzetí hlavní výhry Soutěže je podmínkou osobní účast Výherce ve lhůtě a za podmínek, které budou Výherci sděleny v oznámení o výhře. Nárok na hlavní výhru vzniká Účastníkovi na základě prokázání, že nemá žádný nedoplatek vůči Organizátorovi a Provozovateli soutěže. V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže do 30 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze nebo nepřevzetí zásilky po dvou neúspěšných doručovacích pokusech, bude určen náhradní Výherce, tj. další v pořadí, který bude o tomto kroku informován. Výherce může být zveřejněn na webových stránkách Soutěže. Provozovatel nebo Organizátor je oprávněn použít jméno Výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherci hlavních výher souhlasí s tím, že jejich fotografie a video záznam související s předáním ceny bude využit na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

 

9. Další podmínky, práva a povinnosti

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele či Organizátora (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel ani Organizátor odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána. Provozovatel i Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Soutěže. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel nebo Organizátor. Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry. Každý Soutěžící může získat pouze 1 hlavní výhru, a to i v případě, že splní podmínky dalších Soutěží vyhlášených ve stejném termínu. Výhra není právně vymahatelná. Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka a nebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

 

10. Zpracování osobních údajů

Účastník Soutěže bere na vědomí, že ePropagace s.r.o., se sídlem Za Mototechou 1619, Praha 5, 155 00, IČO: 24734292, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169858 (dále jen „ePropagace“), jakožto správce bude zpracovávat prostřednictvím svého oprávněného zaměstnance v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po dobu konání této Soutěže, osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu, na základě oprávněného zájmu ePropagace, a to za účelem (i) vyhodnocení Soutěže a (ii) doručení výhry. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (v elektronické podobě). V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné se Soutěže zúčastnit. Účastník Soutěže je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany ePropagace, na: Martin Pokorný, martin@drogeriezde.cz. ePropagace s.r.o., tímto účastníka Soutěže informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že ePropagace, provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat ePropagaci, o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Účastník Soutěže má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

 

11. Závěrečná ustanovení

Provozovatel nebo Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo. Tato pravidla platí od 01.01.2021 a nahrazují pravidla vydaná před tímto datem.